Fishing in da boat Louisiana

My fiancé Justin, Redfish, Down the bayou Louisiana , catch and release, beautiful day to enjoy some fishing.